REGULAMIN

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Tadeusz Kuczapski – Old style photography, zwanego dalej „Administratorem” w ramach serwisu internetowego Fotokuczapski.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

 1. Korespondencja z Administratorem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@fotokuczapski.pl.
 2. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.
 3. Administrator za pośrednictwem Serwisu oferuje zawarcie umów sprzedaży fotografii, a Użytkownik ma możliwość przyjąć ofertę Administratora. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione fotografie bez wad.
 4. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu zawarte są w Polityce Cookies, dostępnej w Serwisie.
 6. Administrator oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Użytkownikowi.
 7. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.
 8. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.
 9. Użytkownik ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.
 10. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:
  1. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen
  2. zmiany danych Administratora
  3. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa
 11. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator, o którym mowa w pkt 1 Regulaminu.
 2. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:
  1. imię i nazwisko
  2. adres poczty elektronicznej e-mail
  3. numer telefonu
  4. w przypadku klientów profesjonalnych – dane do faktur: numer NIP oraz adres siedziby.
 3. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora – w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
 5. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.
 7. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłączenie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.
 9. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.